Beleidsplan

1.  Inleiding

 

Monique van der Heijden heeft 11 jaar op het unieke eiland Madagascar gewerkt en gewoond. Ze zag daar het lot van veel jonge kinderen: van jongs af aan werken. Kinderen uit armere gezinnen doen al in de kleuterleeftijd klusjes voor de rijkere mensen (water halen, kleding wassen, boodschappen…). Door geldgebrek zijn ze niet in staat om naar school te gaan, wat leidt tot een vicieuze cirkel van weinig inkomen.

Omdat Monique ervan overtuigd is dat je met de kinderen van vandaag de toekomst van een land zal opbouwen, besloot ze -samen met een groep Malagassy- te helpen de kinderen naar school te kunnen laten gaan. School is een enorm belangrijke basis voor de kinderen om straks zelf aan de slag te kunnen, maar vooral ook om een mening te leren vormen.

 

Zo is Association “A Bonne Ecole” (Abecole) ontstaan in 2000 op Madagascar. Het eerste jaar begon met schoolsponsoring. Het tweede jaar met de bouw van een kleuterschool in de hoofdstad Antananarivo. Inmiddels is er in de plaats Nosy Varika ook een school van Abecole. In 2008 is de stichting Stichting Kans op Onderwijs / Abecole in Nederland opgericht.

 

In de afgelopen 13 succesvolle jaren heeft Abecole meer dan 400 kinderen in de gelegenheid gesteld om naar school te gaan. Het heeft Madagascar op politiek en economisch gebied niet meegezeten de laatste jaren en de kinderen hebben nog net zo hard hulp nodig. Met dit beleidsplan stellen we een nieuwe beleidsstructuur vast. Dit gaat gepaard met een moderniseringsslag en de inzet van nieuwe media, zodat we op de lange termijn in staat blijven de kinderen van Madagascar een betere toekomst te bieden.

 

In dit beleidsplan vindt u het plan van Abecole Nederland. Sommige hoofdstukken omschrijven echter de gemeenschappelijke doelen van Abecole Nederland en Madagascar.

 

Hoofdstuk 2: het doel van de instelling Abecole (Madagascar en Nederland).

Hoofdstuk 3: de werkzaamheden van de instelling Abecole (Madagascar en Nederland). Paragraaf 3.3: specifiek over Abecole Nederland.

Hoofdstuk 4: de organisatiestructuur van Abecole Nederland.

Hoofdstuk 5: financierings- en schenkingsbudget van Abecole Nederland.Hoofdstuk 6: vermogensbeheer Abecole Nederland.

 

       

2.  Het doel van de instelling

 

2.1 Missie

De kansarme mensen, met name de kinderen, op Madagascar een kans bieden op een betere toekomst.

2.2 Doel

Kansarme kinderen op Madagascar (in het bijzonder in Antananarivo en de regio rondom de hoofdstad en Nosy Varika) de kans bieden naar school te gaan.

2.3 Doelgroep

De allerarmste kinderen die normaliter niet naar school kunnen gaan.

2.4 Uitgangspunten en kernbeginselen

 •          Alle kinderen hebben recht om naar school te gaan.
 •          We geloven dat we een land het beste kunnen helpen door te investeren in kennis. Door de kinderen een opleiding te bieden, zijn zij in staat een positieve bijdrage te leveren aan hun land.
 •          Wij faciliteren niet alleen de school, maar we besteden ook aandacht aan alle randvoorwaarden om succesvol te zijn op school (bijvoorbeeld voedsel, materialen, onderdak).
 •          We helpen kinderen gedurende de gehele schoollooptijd. We geloven dat slechts tijdelijk helpen minder succes oplevert op de lange termijn.
 •          > 97% van alle donaties gaat direct naar onze structuren op Madagascar.
 •          Onze scholen staan niet op zichzelf, maar vormen een kloppend hart van een gemeenschap, waar niet alleen de kinderen maar ook de ouders bij betrokken zijn. Wij vinden het belangrijk om deze context te respecteren en te faciliteren. Een school, tezamen met de diensten eromheen (zoals voedsel, opvang, en de projecten (zie 3.2 Projecten)) noemen wij samen een structuur.
 •          Wij investeren in projecten op Madagascar, die structurele inkomsten genereren voor onze structuren. Met als ultiem doel dat er uiteindelijk geen giften meer nodig zijn, doordat de structuren zichzelf kunnen bedruipen.

Uitzondering hierop is een groep van 387 leerlingen op één structuur, waarvan de sponsoring reeds is gestart voor 2012, en die we niet laten vallen. De werkwijze op deze structuur past niet meer in het gekozen beleid van de stichting, waarmee binnen afzienbare tijd bereikt wordt dat de structuur autonoom kan draaien. Deze groep zal elk schooljaar afnemen door natuurlijk verloop, de laatste groep zal in uiterlijk 2026 uitstromen. Er worden geen nieuwe leerlingen meer aangenomen die in deze vorm gesponsord worden.

 

       

3. Werkzaamheden van de instelling

 

3.1 Strategie en realisatie van het doel

Abecole ondersteunt momenteel twee structuren:

 1. De stichting ondersteunt een school in Nosy Varika waar op dit moment 181 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar onderwijs genieten. Er is lunch op school zodat de ouders -die werkzaam zijn op de projecten (zie 3.2 Projecten)- door kunnen werken en hun kinderen een voedzame maaltijd krijgen.
 2. In Antananarivo worden kinderen gesteund door middel van betaling van het schoolgeld + schoolmateriaal. Deze kinderen zitten op verschillende publieke scholen. Deze manier van ondersteuning wordt afgebouwd (zie 2.4 Uitgangspunten en kernbeginselen, laatste punt).

 

3.2 Projecten:

De volgende projecten zijn investeringsprojecten, waarvan de opbrengsten volledig ten gunste komen aan de structuren.

 • Rijstvelden: verbouw van rijst ter consumptie door de kinderen in de schoolkantine, eventuele overschotten worden verkocht op de lokale markt.
 • Boot: er is een boot aangekocht door de stichting die op en neer vaart op het kanaal de Pangalanes tussen Mananjary- Nosy Varika – Mahanoro. De boot vervoert mensen en goederen tegen marktconforme betaling.
 • Bijenkorven: verkoop van honing.
 • Groentetuin: kweken van groenten en fruit ter consumptie door de kinderen in de schoolkantine, eventuele overschotten worden verkocht op de lokale markt.
 • Raffia: moeders van de schoolkinderen wordt geleerd om “stof” te maken  van raffia waar ze onder andere tassen van maken. Voor deze tassen en andere raffia producten moet nog verder onderzoek gedaan worden naar de juiste afzetmarkten, ze worden momenteel al in de lokale winkel verkocht.

 

3.3 De manier waarop de Stichting geld werft

Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen.

Sponsoring: dienst voor een wederdienst: bedrijven dragen bij en in ruil daarvoor krijgen ze promotie, zichtbaarheid, naamsbekendheid, positieve bijdrage aan hun eigen imago, etc.

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

Daarnaast komt uiteraard een deel van onze geldstroom uit de investeringsprojecten op Madagasacar zelf (zie hoofdstuk 3.2 Projecten).

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

 

       

3.4 Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten

Projecten in Nederland en Europa: wordt beoordeeld door het bestuur.

Projecten op Madagascar: wordt beoordeeld door de plaatselijke coördinatrice in samenwerking met de voorzitter van het bestuur Abecole Madagascar.

 

3.5 Toekomstige projecten

Op dit moment zijn er geen toekomstige projecten gepland. De bovengenoemde projecten zijn recentelijk opgestart (2013). Dit beleidsplan omschrijft juist deze recentelijk ingezette koers.

 

       

4. Organisatiestructuur

 

4.1 Bestuurlijk niveau

Voorzitter: drs. Monique van der Heijden

Penningmeester: drs. Tamara de Heij

Secretaris: drs. Lianne de Zeeuw

Het bestuur vergadert tenminste eens per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Daarnaast vergadert het bestuur naar behoefte. Verder communiceren de bestuursleden via de mail en telefoon.

 

4.2 Uitvoerend niveau

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Overleg           met      instanties,        financiële        acquisitie         (contact          met      sponsors,

samenwerkingspartners, fondsen e.d.), PR en communicatie.

 • Communicatie met doelgroepen en achterban.
 • Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.
 • Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden.
 • Voorzitter is eindverantwoordelijk voor financiële acquisitie, PR, netwerken en

communicatie. Alle contacten en activiteiten op locatie (Madagascar). Vertalingen.

 • Secretaris is eindverantwoordelijk voor alle vormen van communicatie, maakt notulen

en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken.

 • Penningmeester is eindverantwoordelijk voor het financieel beheer van de fondsen die door Nederlandse Vereniging worden geworven. Jaarlijks stemt zij dit af met de anderen bestuursleden.
 • Bestuursleden: dragen bij vanuit hun expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

4.3 Relaties met andere organisaties

Op Madagascar is er ook een stichting Abecole. Deze stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de structuren. De voorzitter van Abecole in Nederland is tevens voorzitter van de stichting Abecole op Madagascar – op deze manier wordt de samenhang en communicatie behartigd.

 

Deze stichting op Madagascar is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de stichting. Deze stichting heeft een coordinatrice aangesteld voor het project in Nosy Varika en voor Antananarivo.

 

Er is gekozen voor deze structuur omdat het op Madagascar verplicht is ingeschreven te staan als stichting om überhaupt iets te kunnen ondernemen op dit gebied. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. De stichting in Nederland is bedoeld om de communicatie en fondsenwerving te kunnen realiseren.

 

In de praktijk werken deze 2 stichtingen nauw samen. Abecole NL vormt de vertegenwoordiging van Abecole Madagascar in Nederland en de rest van de wereld. Abecole NL streeft ernaar om 80% van de fondsenwerving voor haar rekening te nemen.

Abecole Madagascar zou naast fondsenwerving door Abecole NL ook andere fondsen kunnen accepteren. Andersom geldt dit niet: Abecole NL zal geen andere organisaties dan Abecole Madagascar ondersteunen.

 

       

5. Financiering en schenkingsbudget

 

5.1   Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie

Onze inkomsten komen uit:

 • Fondsenwerving
 • Eigen projecten, welke inkomsten genereren (zie hoofdstuk 3.2 Projecten)

We zijn begonnen met deze het opzetten van deze projecten in 2013. Aangezien de kosten voor de baten komen, levert dit nu (voorjaar 2014) nog geen winst op. De bedoeling is dat in de komende 5 jaren de verhouding fondsenwerving versus inkomsten uit eigen projecten zal veranderen ten gunste van de inkomsten uit projecten. Uiteindelijk is het doel om de school (scholen) zonder externe fondsen operationeel te draaien.

De komende jaren zijn we nog zeer afhankelijk van fondsenwerving. Om dit een zo gestructureerd mogelijk karakter te geven, proberen wij zo veel mogelijk langdurige relaties met onze donateurs en sponsors te handhaven – wat moet resulteren in redelijk stabiele jaarlijkse bijdragen. Dat doen wij onder andere door nu veel tijd te investeren in nieuwe media (Facebook, Twitter, nieuwsbrieven, nieuwe website), zodat we op verschillende manieren contact kunnen blijven houden. Overigens gebeurt dit in het geheel door vrijwilligers, dus er zijn geen kosten voor de stichting.

 

5.2   Bestedingsbeleid

Kwalitatief:

 

Wij besteden ons geld aan:

Structuren:

 • Gebouw onderhoud
 • Boeken/schoolmateriaal
 • Leerkrachten
 • Voedsel voor de kinderen
 • Coördinatrice
 • Schoolgeld (project in rondom Antananarivo)

 

Projecten:

 • De bestaande projecten (investeringen) zijn door externe geldschieters betaald.
 • Mochten zich nieuwe kansrijke projecten (die dus inkomsten zullen gaan genereren) aandoen, dan wordt dit besproken tussen het bestuur van de stichting in Madagascar, in overleg met de stichting in Nederland, en de coördinatrice ter plekke.

 

Kwantitatief: zie jaarrekeningen (in bijlage)

 

Het geld wordt overgemaakt naar Abecole Madagascar.

 

       

5.3   Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen

In het verleden zijn veel van de fondsen voor Abecole Madagascar binnen gekomen via grotere bedrijfssponsors en NGO’s (Non Gouvernementele Organisatie)/Verenigingen . Vooral de Zwitserse NGO ASED heeft veel geïnvesteerd in de scholen en projecten van Abecole. De Stichting Wilde Ganzen heeft in de opstart fase bijgedragen. Daarnaast is het budget aangevuld met particuliere giften en andere sponsoring.

ASED heeft aangegeven zich terug te trekken op korte termijn. Er ontstaat zodoende een groot gat dat opgevuld moet worden. Wij, Abecole NL, willen dit proberen op te vangen. Dit willen wij doen door een nieuwe groep sponsors en donateurs aan te boren. Juist om deze reden hebben we eind 2013 en begin 2014 ingezet op nieuwe vormen van communicatie (social media en een nieuwe website), hebben we nieuwe professionals aan ons bestuur toegevoegd en hebben we een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Dit alles moet het voor ons mogelijk maken om nog meer doelgroepen aan ons te binden.

Een inschatting van ons -nieuwe- jaarlijkse budget is moeilijk te maken, daarom werken we volgens het idee dat we zoveel binnen moeten halen als we nodig hebben.  In 2013 was dit iets meer dan 20.000 euro. (zie hieronder)  Omdat één structuur afbouwt en de andere structuur zelf steeds meer inkomsten gaat genereren uit de projecten, verwachten we dat de kosten elk jaar afnemen.

 

Prognoses

 

Nosy Varika Saldo Antananarivo Saldo Totaal
2014 Budget: 26600Inkomsten uit projecten:

4600

€ 22000 387 kinderen * 55 euro € 21285 € 43285
2015 Budget:26600Inkomsten:

6600

€ 20000 350 kinderen * 55 euro € 19250 € 39250
2016 Budget:28000

Inkomsten

9000

€ 19000 325 kinderen * 55 euro € 17875 € 36875

 

Bovenstaande bedragen vormen de prognoses van financieringsbehoeften van de komende jaren. Zoals aangegeven in paragraaf 4.3 probeert Abecole NL hiervan 80% op zich te nemen.

 

Indien we het niet halen het budget rond te krijgen, zullen we een tandje bijzetten op het gebied van fondsenwerving. Echter, wij werken op “best effort” basis. Voor een eventueel gat in de begroting zullen we samen met Abecole Madagascar een oplossing proberen te zoeken. Wij voelen ons moreel verantwoordelijk en zullen van alles proberen, maar uiteindelijk draagt Abecole Madagascar de eindverantwoordelijkheid voor de projecten ter plekke.

 

Wij geven zelf geen schenkingen aan andere stichtingen of goede doelen, anders dan uiteraard Abecole Madagascar (zie paragraaf 4.3).

 

5.4   Kostenstructuur van de instelling

Kwalitatief:

Nagenoeg alle geldstromen gaan direct naar Abecole Madagascar, die dit ter plekke afhandelt. De enige kosten die de stichting moet maken zijn gerelateerd aan bankkosten en het voldoen aan wettelijke voorwaarden. Op dit moment:

 • Kosten Ammado (online donatie module)
 • Bankkosten
 • Kosten jaarrekening

 

Kwantitatief: Zie de jaarrekening

 

       

6 Vermogensbeheer

 

6.1   De wijze waarop Abecole over het vermogen kan beschikken

De stichting heeft de volgende bankrekening:

Rekening in Nederland. Courante rekening met rente.

ING Bank

Rekening nr. 1574588

Iban: NL18 INGB 0001574588

BIC code: INGBNL2ATe naam stelling:

ABE/KANS OP ONDERWIJS

Pater Pirestraat 46

5051 WH Goirle

Nederland

De rekening is toegankelijk voor de voorzitter en de penningmeester.

 

Het geld komt op de rekening op de volgende manier:

 • Overschrijvingen van donateurs
 • Via stichting Ammado, een gespecialiseerde website voor goede doelen. We maken gebruik van deze stichting omdat we op deze manier faciliteren dat mensen op een eenvoudige manier kunnen storten.

Ammado rekent hiervoor wel kosten:

 • 5 % van het bedrag
 • Kosten die de financiële partij in rekening brengt voor gebruik creditcard of ideal. Dit hangt af van het type. Dit bedrag ligt meestal onder de 1 euro.

Nadat er 100 euro is gestort, wordt dit bedrag afgerekend binnen enkele weken gestort door Ammado op de rekening in NL.

Er moet voor de structuren worden betaald op 2 momenten/manieren:

 • Eens per jaar, bij aanvang schooljaar een ‘lump sum’, inschrijfgeld.
 • Maandelijks (exploitatiekosten). Een soort contributie, 10 maanden.

 

6.2   Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw

Wij richten ons vooral op terugkerende donateurs. Zij betalen doorgaans jaarlijks. Daarnaast komen er ook gedurende het jaar bedragen binnen. We benaderen onze trouwe donateurs pro-actief, enkele weken voorafgaand aan het schooljaar.

 

6.3   Vermogensbeheer

Indien er een overschot zou ontstaan, dan houden we dit op de Nederlandse bankrekening tegen een marktconforme rente. Indien het overschot structureel zou blijken, dan beslist het bestuur over uitbreiding dan wel verdieping van de activiteiten.  Deze situatie heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan. We hebben eerder een tekort dan een overschot, waardoor we op dit moment – helaas – niet alle kinderen de kans kunnen geven naar school te gaan.

 

6.4   Beschrijving hoe het vermogen wordt beheerd en met welk beleid

Wij beleggen niet in aandelen of obligaties.

Wij investeren wel in projecten (zie hoofdstuk 3.2 Projecten), welke de bedoeling hebben om inkomsten te genereren voor de structuren. Aan deze projecten zit uiteraard een normaal risico (natuurrampen, mislukte oogsten, domme pech enz).